Služby, výchova a vzdelávanie v lesníctve a krajinárstve

Výchova a vzdelávanie pracovníkov v lesníckej a krajinárskej činnosti

PLATAN TEAM

Naša organizácia je odborne spôsobilá v zmysle vyhlášky MPSVaR 356/2007 o Výchove a vzdelávaní a Zákona č. 124/2006 Z. z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Špecializujeme sa na výchovu a vzdelávanie pracovníkov v lesníckej a krajinárskej činnosti.

Práca v lese je krásna, no má v sebe aj riziká a ohrozenia, preto je veľmi dôležité už na začiatku budúcich pracovníkov dostatočne teoreticky aj prakticky pripraviť.

Vzdelávanie v našej organizácii prebieha formou technologických kurzov, ktoré sú zamerané na výchovu obsluhy vybraných strojov a zariadení a to najmä: motorových reťazových píl, lesných traktorov, vyvážacích súprav, lesných lanoviek, viacoperačných lesníckych strojov, hydraulickýh rúk ... atď.

Technologické kurzy sú na záver ukončené teoretickou a v niektorých prípadoch aj praktickou skúškou pred komisiou, kde úspešný frekventant obdrží oprávnenie na činnosť.

V prípade že má frekventant záujem pracovať v zahraničí obdrží aj prepis oprávnenia v cudzom jazyku príslušného štátu poprípade certifikát platný v štátoch EÚ.

Vzdelávanie formou technologických kurzov

Kurz na obsluhu reťazovej motorovej píly - iná činnosť

1Kurz na obsluhu reťazovej motorovej píly - iná činnosť

Obsluha RMP v inej činnosti, priečne delenie dreva.

Doba trvania kurzu je 2 vyučovacích hodín, z toho 3 dni sú zamerané na teoretickú a 1 deň na praktickú prípravu.

Teoretická časť kurzu končí písomnou skúškou, formou testu. Praktická časť končí praktickou skúškou.

Po úspešnom zvládnutí skúšok je frekventantom vydaný preukaz na obsluhu v danom rozsahu.

Frekventant musí mať dovŕšený vek 18 rokov a musí byť zdravotne spôsobilý.
Kurz na obsluhu reťazovej motorovej píly pri ťažbe dreva

2Kurz na obsluhu reťazovej motorovej píly pri ťažbe dreva

Obsluha RMP pri stínaní, odvetvovaní a manipulácii dreva v normálnych a kalamitných ťažbách.

Práca s RMP na skladoch dreva a v komunálnej sfére.

Práca s adaptérmi na JMP a rozbrusovacou motorovou pílou.

Doba trvania kurzu je 70 vyučovacích hodín, z toho 3 dni sú zamerané na teoretickú a 4 dni na praktickú prípravu.

Teoretická časť kurzu končí písomnou skúškou, formou testu. Praktická časť končí praktickou skúškou.

Po úspešnom zvládnutí skúšok je frekventantom vydaný preukaz na obsluhu v danom rozsahu.

Frekventant musí mať dovŕšený vek 18 rokov a musí byť zdravotne spôsobilý.
Kurz na obsluhu krovinorezov

3Kurz na obsluhu krovinorezov

Obsluha krovinorezov, vyžínačov a ich adaptérov. Doba trvania kurzu je 8 vyučovacích hodín.

Kurz je rozdelený na teoretickú a praktickú prípravu.

Kurz končí písomnou skúškou, formou testu.

Po úspešnom zvládnutí skúšok je frekventantom vydaný preukaz na obsluhu v danom rozsahu.

Frekventant musí mať dovŕšený vek 18 rokov a musí byť zdravotne spôsobilý.
Kurz pre obsluhu vybraných lesných strojov a zariadení

4Kurz pre obsluhu vybraných lesných strojov a zariadení

Obsluha lesných strojov a zariadení používaných v lesníctve najmä pri sústreďovaní dreva, v ťažbe dreva a dopravníctve.

Lesné stroje môžu byť jednoúčelové alebo viacúčelovévyužívajúce ťažké (kolesové, pásové, kráčavé podvozky), určené prevažne na sústreďovanie dreva, ťažbu dreva, odvetvovanie, krátenie stromov a drevných sortimentov.

Doba trvania kurzu je 22 vyučovacích hodín.

Frekventant musí mať dovŕšený vek 18 rokov a musí byť zdravotne spôsobilý.

Rozdelenie lesných strojov a zariadení:


 • Kurz pre obsluhu lesníckych vyťahovačov
 • Kurz pre obsluhu univerzálnych a špeciálnych traktorov
 • Kurz pre obsluhu vyvážacích súprav na drevo a drevné sortimenty
 • Kurz pre obsluhu stabilných dopravných lanových zariadení v lesníctve (lanovky).
 • Kurz pre obsluhu jednoúčelových a viacúčelových zariadení na ťažbu odvetvovanie, krátenie a odkôrňovanie stromov a drevných sortimentov (harvestory, procesory).
 • Kurz na obsluhu hydraulickej ruky (nakladanie, vykladanie dreva a drevných sortimentov)
Aktualizačné školenia obsluhy uvedených strojov a zariadení v zmysle §16, Zákona Z. z. 124/2006

Aktualizačné školenia obsluhy uvedených strojov a zariadení v zmysle §16, Zákona Z. z. 124/2006

Aktualizačné školenie je v rozsahu 8 vyučovacích hodín (perióda 5 rokov).
Ďalšie druhy výchovy a vzdelávania

Ďalšie druhy výchovy a vzdelávania

Školenie BOZP zamestnancov a vedúcich zamestnancov.

Školenie osôb pracujúcich vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Fotogaléria (14 foto)

Vypracovávanie odborných dendrologických posudkov, expertíz a dokumentácie ohľadne starostlivosti o stromy

Naša organizácia je odborne spôsobilá v zmysle §55, Zákona č. 543/2002 O ochrane prírody a krajiny, akreditovaná Ministerstvom Životného prostredia Slovenskej Republiky vypracovávať:

 • dokumentáciu v starostlivosti o dreviny
 • programy starostlivosti chránených stromov
 • projekty záchrany chránených stromov
 • inventarizácia drevín a krov

Pri vypracovávaní odborných dendrologických posudkoch úzko spolupracujeme s Technickou Univerzitou vo Zvolene - Katedrou ochrany lesa.

V súčasnej dobe klimatických zmien kde sa dlhé suché periódy počasia už pravidelne striedajú s náhlou búrkovou činnosťou s deštruktívnym účinkom vetra sú stromy extrémne exponované týmto prostredím. Stromy v našich mestách a obciach takto môžu predstavovať zníženú prevádzkovú bezpečnosť na frekventovaných miestach.

Odborný dendrologický posudok je aj kontrola skrytých defektov a hnilôb v kmeni stromu, zistenie škodcov ( drevokazný a podkôrny hmyz, huby, škodcovia na asimilačných orgánoch atď.), posúdenie sadovníckej hodnoty a výpočet statickej stability stromu pri hraničných vplyvoch nárazového vetra. Výsledkom radu meraní, preskúmaním odobratých vzoriek v teréne, vypracujeme návrh opatrení s cieľmi zlepšiť prevádzkovú bezpečnosť daného stromu, zlepšiť jeho zdravotný stav a ak je to možné zabezpečiť čo najdlhší časový horizont bezpečného spolužitia s týmito majestátnymi prvkami prírody v našich mestách.

Odborný posudok (expertíza) sa vyhotovuje v 2 exemplároch + 1x na CD.

Certifikáty

Fotogaléria (48 foto)

Služby pri údržbe zelene

Rez stromov

Rez stromov

Rez stromov vyžaduje pred zásahom odborné posúdenie podľa individuálnej situácie a požadovaného zámeru. Rozhodujúcimi faktormi sú druh a vek dreviny, zdravotný stav, vegetačné obdobie rezu daného stromu.

Naši pracovníci sú stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaní odbore krajinárstvo, lesníctvo.

Svoju odbornú úroveň si naši zamestnanci doplnili absolvovaním kurzov a seminárov na Katedre Ochrany lesa Technickej Univerzity vo Zvolene ako jedinej inštitúcie so schváleným študijným odborom arboristiky.
Dynamické a statické zaistenie stromov a ich korún

Dynamické a statické zaistenie stromov a ich korún

V prípade že strom vykazuje zníženú stabilitu koruny popr. niektorej vetvy zabezpečujeme dynamické zaistenie koruny stromu.

Techniku a druh bezpečnostnej väzby navrhujeme pri obhliadke stromu.

Bezpečnostná stabilizačná väzbe je vybavená ochrannou bandážou v miestach upínania na jednotlivé vetvy. Bandáže sú spojené špeciálnym dutým lanom do ktorého v prípade potreby inštalujeme tlmič rázu.

Takto zabezpečená koruna stromu zníži možné ohrozenie okolia stromu najme pri silnom nárazovom vetre na listovú plochu vo vegetačnom období.
Výrub rizikový stromov (asanácia)

Výrub rizikový stromov (asanácia)

Sú prípady keď strom dosiahne určité kritické dimenzie, alebo vplyvom vonkajších podmienok a veku odumrie. V takom prípade vzniká ohrozenie človeka a jeho majetku. V blízkosti budov, inžinierskych sietí a cestných komunikácií sa z týchto stromom stávajú tzv. rizikové stromy.

Minimálny manipulačný priestor pri ich spiľovaní si vo väčšine prípadov vyžaduje použiť neštandardné spôsoby a technológie. Najväčší dôraz kladieme na bezpečnosť a vylúčenie potenciálnych škôd.

Sme dlhoročný dodávateľ výrubov a orezov stromov pre štátne aj neštátne organizácie a spoločnosti ako: Štátna ochrana prírody SR, Mestá obce, Stredoslovenská energetika distribúcia a.s., Źeleznice Slovenskej republiky a množstvo iných.
Frézovanie pňov po asanácii stromov

Frézovanie pňov po asanácii stromov

Odstraňovanie pňov po asanácii stromov je esteticky a funkčne späté s intravilánom miest a obcí.

Frézovanie pňov zabezpečujeme mobilnou motorovou frézou do hĺbky 30 cm pod úroveň terénu.

V prípade záujmu zákazníka vyfrézované miesto zatrávňujeme kobercovým výrezom trávnika.
Odstraňovanie a udržiavanie nežiadúcej vegetácie napríklad ochranné pásma elektrických vedení, ciest a železníc

Odstraňovanie a udržiavanie nežiadúcej vegetácie napríklad ochranné pásma elektrických vedení, ciest a železníc

Vypiľovanie stromov a krov v daných lokalitách, ich následné uloženie alebo zoštiepkovanie.
Štiepkovanie odpadu

Štiepkovanie odpadu

Pri asanácii stromov, reze stromov alebo pri výrube nežiaducich krov vzniká množstvo biologického odpadu. Naša firma zabezpečuje zoštiepkovanie tohto odpadu mobilným štiepkovačom.

Štiepkovač je nesený na dvojnápravovom prívese, týmto je možné umiestniť stroj priamo v parku z minimálnym poškodením trávnatých plôch.

Vzniknutá štiepka má všestranné využitie pri sadovníckej starostlivosti o záhony v mestách a obciach.
Chemické postreky – likvidácia nežiadúcej vegetácie a inváznych druhov rastlín

Chemické postreky – likvidácia nežiadúcej vegetácie a inváznych druhov rastlín

Naša organizácia je oprávnená poskytovať služby chemickými prípravkami na ochranu alebo likvidáciu rastlín, formou oprávnenia.
Chemické postreky totálnymi herbicídmi – prerastanie zámkových dlažieb, okraje chodníkov a cestných komunikácii, koľajiská, parkovacie plochy atď.

Chemické postreky totálnymi herbicídmi – prerastanie zámkových dlažieb, okraje chodníkov a cestných komunikácii, koľajiská, parkovacie plochy atď.

Jedná sa o systémové listové herbicídy. Rastlina ho príma svojím povrchom a jej asimilačným prúdením je rozvádzaný do celej rastliny. Touto translokáciou zabezpečíme celkové a dlhodobé zničenie aj podzemných častí rastliny.

Postreky vykonávame motorovými alebo tlakovými postrekovačmi podľa veľkosti dotknutej plochy.

Naši pracovníci sú vyškolení a certifikovaní na prácu s nebezpečnými látkami.

Fotogalérie

  pozri foto (9)

Akcia Čistý Zvolen

  pozri foto (4)

Čistenie plôch od nežiadúcej vegetácie

  pozri foto (21)

Orezy stromov

  pozri foto (12)

Výruby stromov

  pozri foto (8)

Štiepkovanie

Chcete vedieť viac o našich službách? Máte ďalšie otázky? Napíšte nám a ochotne Vám odpoviem na Vaše otázky.


 • Prevádzka vo Zvolene
 • Študentská 2095/20
  960 01 Zvolen
PLATANPLUS © 2024