Spiľovanie a výrub stromov v rizikových podmienkach

Spiľovanie a výrub stromov v rizikových podmienkach

Naša firma sa zaoberá prevažne problematikou výrubu (asanácie) a orezu stromov v špecifických podmienkach intravilánu. Vysoká miera rizika pri tejto činnosti si vyžaduje odborne pripravených pracovníkov, ktorý dokážu správne posúdiť a rozhodnúť o najbezpečnejšej technológii ako aj jej vlastné prevedenie.

Stromy v intravilánoch miest a obcí tvoria neodmysliteľnú súčasť životného prostredia človeka. Ich dôležitosť a celospoločenský význam najmä v prehustených panelákových sídliskách je nenahraditeľná. Sú prípady keď strom dosiahne určité kritické dimenzie, alebo vplyvom vonkajších podmienok a veku odumrie. V takom prípade vzniká ohrozenie človeka a jeho majetku. V blízkosti budov, inžinierskych sietí a cestných komunikácií sa z týchto stromom stávajú tzv. rizikové stromy. Minimálny manipulačný priestor pri ich spiľovaní, alebo oreze si vo väčšine prípadov vyžaduje použiť neštandardné spôsoby a technológie. Už pri výsadbe stromov v intraviláne je potrebné uvažovať o vhodnosti vybraných drevín z hľadiska ich konečných rozmerov a odolnosti voči vonkajším podmienkam.

Spiľovanie a výrub stromov v rizikových podmienkach

Pred samotným výrubom v intravilánoch je nutné požiadať ( žiada majiteľ pozemku) o súhlas na výrub obecný, alebo mestský úrad. Po vydaní rozhodnutia je firma uskutočňujúca výrub povinná oznámiť čas výrubu zainteresovaným organizáciám a dohodnúť spoločný postup. Pred začatím práce je dôležité vyznačiť ohrozený priestor, za ktorý sa považuje kruhová plocha s polomerom dvojnásobnej výšky spiľovaného stromu.

Technológie spiľovania sú rôzne a ich voľba závisí od veľkosti manipulačného priestoru. Súčasťou našich osnov výchovy a vzdelávania obsluhy reťazových motorových píl je aj teoretická a praktická časť kde si frekventanti osvoja technológie a techniky práce v špecifických prípadoch výrubov (asanácií) a orezov stromov. Súčasťou osnovy pilčíckych kurzov je aj možnosť výuky základom dendrológie a arboristiky.

Copyright © 2018 PLATAN Zvolen
Všetky práva vyhradené Webdesign, tvorba webstránok a internetových obchodov - www.mhs.sk